تلفن شکایات : ٠٢١٢٦٣٢٩٦٥٥

اسکیمر،کفشور،سرجت،ورودی آبهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.