تلفن شکایات : ٠٢١٢٦٣٢٩٦٥٥

جلیقه نجات،حلقه نجات،صندلی غریق نجات،خط شناهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.