تلفن شکایات : ٠٢١٢٦٣٢٩٦٥٥

شناور قرص کلر،دماسنج،ساعت شنیهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.