تلفن شکایات : ٠٢١٢٦٣٢٩٦٥٥

دستگاه تصفیه آبهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.