تلفن شکایات : ٠٢١٢٦٣٢٩٦٥٥

سختی گیر فلزیهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.