تلفن شکایات : ٠٢١٢٦٣٢٩٦٥٥

سختی گیر مغناطیسیهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.