تلفن شکایات : ٠٢١٢٦٣٢٩٦٥٥

شیر اتوماتیکهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.